top of page

Privacyverklaring

DOSSIERVORMING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Chinese Health Center Lu een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Chinese Health Center Lu, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Chinese Health Center Lu doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Chinese Health Center Lu

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Chinese Health Center Lu heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Chinese Health Center Lu heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Chinese Health Center Lu of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als Chinese Health Center Lu vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Chinese Health Center Lu u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PERSOONSGEGEVENS DIE CHINESE HEALTH CENTER LU VERWERKT

Chinese Health Center Lu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons versterkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Chinese Health Center Lu verwerkt in het kader van de wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

 • Verzekeringsnummer

PERSOONSGEVENS VAN KINDEREN

Chinese Health Center Lu begrijpt het belang van het bewaken van de privacy van kinderen. Om die reden verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder de vereiste goedkeuring van hun ouders. Wij vragen kinderen onder de 16 jaar die bij het gebruik van onze online diensten hun persoonsgegevens willen achterlaten, om hun ouder of voogd dit te laten doen. Wij kunnen vragen om uw persoonsgegevens, zoals geboortedatum, voor doeleinden van leeftijdsverificatie en om geldende leeftijdsbeperkingen te handhaven.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats

 • uw verzekeringsnummer

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling acupunctuur’

 • de kosten van het consult

BEVEILIGING GEGEVENS

Chinese Health Center Lu vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Chinese Health Center Lu passende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen houden o.a. in dat wij enkel werkzaamheden laten uitvoeren door bedrijven die zich binnen de EU bevinden en die aantoonbaar beveiligingsmaatregelen hebben genomen die passen binnen de hiervoor genoemde privacyregelgeving.

UW RECHTEN

U hebt het recht Chinese Health Center Lu te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar www.chinesehealthcenterlu.nl waar u de formulieren kunt vinden op basis waarvan u deze verzoeken aan Chinese Health Center Lu kunt richten.

Chinese Health Center Lu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Chinese Health Center Lu via:  www.chinesehealthcenterlu.nl 

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op, 25 juni 2022

bottom of page